.

כמעט שם! אנא מלא את הטופס לגישה מידית!

מלא את הטופס ותוכל להתחיל מיד!

גן עדן לעסקים בע"מ - תקנון

נא לקרוא בעיון רב את כלל התנאים וההסכמות המפורטים בתקנון הפעילות להלן (להלן: "התקנון") וזאת בטרם עשיית כל שימוש באתר, שירות ומוצר מטעם החברה ו/או בכל חלק ממנו ו\או בטרם השתתפות בכל פעילות המוצעת מבית החברה במסגרת כל פלטפורמה באם מקוונת ו\או לאו .

"גן עדן לעסקים בע"מ" תוגדר להלן בתור "החברה".

תודה.


התקנון מגדיר את כלל הזכויות ו/או החובות החלות על משתמש בשירותי החברה לרבות בגין שימוש במוצרים ו\או בשירותים המוצעים על ידי החברה, אם בתמורה ו\או חינמיים.


התקנון להלן ממזג את כל הכללים, החיובים, והנהלים החלים על כל אדם ו/או ישות משפטית אחרת העושה שימוש מכל סוג בתכני, מוצרי, אתרי ושירותי החברה לרבות אך מבלי להגביל, בדבר פעולת גלישה בלבד ו/או כל פעולה אחרת כמשתמש רשום, כפי שיפורט בתקנון זה, בעוד החברה שומרת על זכותה, הבלתי מוגבלת, לעדכן את תנאיו של תקנון זה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

עריכת שינויים
החברה שומרת על זכותה לערוך בכל עת כל שינוי ו/או תיקון מכל סוג שיהיה בהוראותיו של תקנון זה ו/או בסל המוצרים ו\או בתכנים הנכללים בהם ו\או בשירותים מכל סוג המוצעים באתר לרבות השעיה ו/או שינוי של כל חלק מהמוצרים ו\או מהשירותים ו/או של כל תוכן המוצע במסגרתם, שינויי של תעריפי התמורה בגין המוצרים ו\או השירותים וכל זאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
מוסכם כי חלה עליך האחריות לעקוב אחר שינויים כאמור, שעשויים לחול הן על הוראותיו של התקנון, ו/או על כל חלק באתר ומכאן חובתך לעיין מעת לעת בהוראותיו של תקנון זה על מנת להתחקות אחר אכיפת השינויים כאמור.

יובהר כי המשך שימוש על ידך באתרי, תכני ושירותי החברה תהווה את הסכמתך לכלל השינויים שגולמו בו בכל עת ובכל אופן לרבות אך מבלי למעט בשינויים בתקנו זה ו/או באתר ו/או בכל אופן בפורמט ו/או בתצורה ו/או באפיונם של המוצרים ו\או השירותים המוצעים בו ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה נגד החברה ו/או לכל גורם מטעמה בקשר לעריכת שינויים כאמור ו/או יישומם על ידי החברה ו/או מי מטעמה.

 

כללים לשימוש במתחם הפעילות
הנך נדרש/ת להשתמש באתר ו\או במוצרים ו\או בשירותים המוצעים מטעם החברה בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה. הנך מתחייב/ת בזאת כי כל שימוש באתר ו/או במוצריו ו\או בתכניו ייעשה על ידך בלבד ולצורך שימושך האישי בלבד ובהתאם להרשאות מאת החברה ו/או מי מטעמה בהתאם לאמור בתקנון זה.


יובהר כי "תוכן" בהקשר של תקנון זה או "תכנים" כולל כל מידע מכל מין וסוג לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אורקולי, או כל שילוב שלהם, וכן עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך עיצובם והצגתם לרבות אך לא להגביל כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, דמות, הדמייה, דגימה, סרטון, קובץ קולי ו/או מוזיקלי, כל קוד מחשב, תוכנה, יישום, מאגר נתונים, וממשק וכל סימן ו/או תו ו/או סמל.


הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כדלקמן :
הנך מתחייב/ת להימנע מכל פעולה המפרה ו/או עשויה להפר זכויות פטנט, סימן רשום, סימן שירות רשום, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, זכויות פרסום או כל זכות אחרת של החברה ו\או של כל אדם או ישות משפטית ו/או או הפרת כל חוק ו/או או חבות הסכמית.


הנך מתחייב/ת להימנע מלהעלות ו/או להעביר להחברה ו/או לכל גורם מטעמה כל מידע שהנו שקרי, מטעה, לא מהימן או שאינו מדויק, או כל תוכן ו/או מידע שאינו חוקי, מאיים, פוגעני, טורדני, מעליב, מוציא דיבה, שיש בו הונאה, חודר לפרטיותו של אדם אחר, גס, בוטה, או תוקפני . הוראה זו תחול ללא כל תנאי ו\או מגבלה גם על פעילות הקשורה להחברה המתבצעת במסגרת עמודי הפייסבוק, קבוצות וואטסאפ או כל פלטפורמה אחרת במסגרתם פועלת הקהילה של החברה, הידועה בשם החברה ו/או יאיר כחל ו\או בכל שם חלופי אחר כפי שיקבע על ידי החברה (להלן: "הקהילה")


הנך מתחייב/ת להימנע מלייצר ו/או להעביר להחברה ו/או לאתר ו/או לכל משתמש בקבוצת הפייסבוק ו\או בקהילה כל תוכן אשר לא הוזמן ו/או פרסומת שלא אושרה ו/או חומרי קידום או כל הודעת דואר זבל, ספאם או תכתובות שרשרת ו/או העברת כל מידע המכיל תוכנות וירוס או קודים ממוחשבים אחרים לרבות אך מבלי מעט מקבצים, ו/או תכניות המעוצבים ו/או מכוונים לגרום נזק או אשר עשויים להוות הפרעה, להגביל או למנוע באמצעות פונקציה מתאימה של כל תוכנה שהיא, חומרה או כל ציוד תקשורת ו/או להרוס או להשיג גישה שאינה מאושרת אל המערכת של האתר ו/או בסיס הנתונים ו/או הסיסמאות או כל מידע שהוא, אודות החברה או כל גורם שלישי הקשור להחברה ו/או למי מטעמה לרבות בכל הקשור באתר ו/או בשירותים ו\או במוצרים המוצעים בו ו/או פעילויות מכל סוג של משתמשי האתר ו\או קבוצת הפייסבוק ו\או פעילויות הקהילה כהגדרתה דלעיל .


הנך מתחייב/ת לא להתחזות לאדם או לישות, כולל עובד כלשהו או נציג של החברה.
הנך מתחייב/ת להימנע מנקיטת כל פעולה המחייבת ו/או העשויה לחייב את החברה ו/או מי מטעמה (בעניינים הכפופים לשיקול דעתה הבלעדי: לרבות אך מבלי למעט, חיובים הקשורים לצדדים שלישיים, לתשתיות החברה ).


הנך מתחייב/ת להימנע מכל ניסיון להפריע ו/או להזיק למהלך הפעולות התקין של השירותים המוצעים בפלטפורמות והאתרים של החברה, להימנע מהעברת הודעות בשם החברה שלא ניתנו בגינם הרשאות מפורשות מראש ובכתב מהחברה ו/או נציגיה המוסמכים לעניין זה, לרבות כל הודעה העשויה להיות הודעת ספאם.


הנך מאשר/ת את המניעה המוחלטת מעשיית כל שימוש שעשוי לשנות ו/או לתרגם ו/או ליצור יצירות נגזרות מהשירותים המוצעים באתר, לרבות האיסור המוחלט להעתיק, להשכיר, להפיץ, ו/או להעביר בכל דרך אחרת כל זכות אישית הניתנת לך באמצעות שימושך באתר ו/או המוצרים ו\או השירותים המוצעים בו שאינה בכפוף לקבלת הרשאה מראש ובכתב כנדרש ובהתאם להוראותיו של תקנון זה .


מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה שומרת על זכותה הבלעדית להסיר כל תוכן מכל פלטפורמה במסגרתה הנ"ל פועלת לרבות ומבלי למעט בקבוצת הפייסבוק ו\או בכל מתחם בה תפעל הקהילה בעתיד העשוי בכל אופן להפר את הוראותיו של תקנון זה, ו/או את חוקיה של מדינת ישראל ו/או תקנת הציבור הנהוגה בה, וזאת אף בנסיבות בהן לא נתקבלה כל הודעה מאת גורם שלישי בדבר ההפרה ו/או החשש להפרה כאמור לעיל.


מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה ו\או כל גורם המורשה לפעול מטעמה רשאי למנוע את גישתך לאתר ו/או לקבוצת הפייסבוק ולכל חלק ממנו ו\או לכל מתחם במסגרתו מוצעת פעילותה של החברה, לרבות מתחמים מקוונים ו\או מתחמים פיזיים (חסימת גישה) אם באופן זמני ו/או קבוע לכל מידע ו/או תוכן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה נידרש להסירו ו/או לשנותו לרבות חסימת גישתך בהתאם להוראותיו של סעיף זה לפרטי הגישה שניתנו לך לרבות שם המשתמש ו\או הסיסמא ו\או לכל תוכן המצוי בו.


הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי לא תערוב או תתחייב בשם החברה בהצהרה, ערבות או התחייבות כלשהן ולא תטיל על החברה ו/או מי מטעמה כל חיוב שהוא שאינו בהתאם להוראותיו של הסכם זה.
הנך יודע/ת ומסכים/ה, כי אינך רשאי לייצג את החברה ולא להשתמש בשם ו/או סימן מסחרי ו/או סימן שירות רשום או לא רשום, ו/או בכל קניין רוחני שלה או של מי מטעמה אשר נתן לחברה הרשאה לעשות בו שימוש, בשום צורה בפני כל אדם או גוף לכל מטרה שהיא, והנך מתחייב/ת לא לפרסם כל פרט שהוא לגבי החברה למעט אם קיבלת את הסכמתה המפורשת מראש ובכתב.


רישום לקבלת תכנים, מוצרים ושירותים:
משתמש נדרש לספק להחברה פרטי זיהוי והרשמה שלמים ומדויקים. מחדל שלך במתן מידע מדויק ושלם, עשוי להתהוות לכדי הפרה של תנאי השימוש בשירותי החברה, והפרה כאמור עשויה להוביל לסיום ו/או חסימת פעילותך ולסגירת חשבונך.
הנך מאשר/ת ומצהיר/ה את הסכמתך להימנע לפעול בעניינים להלן:
לתת להחברה שם ו\או דומיין ו\או כל פרט מזהה נוסף של אדם אחר מתוך כוונה להתחזות לאותו אדם. ו/או
להשתמש בפרטי הגישה של אדם אחר מבלי לקבל הרשאה כנדרש. או
להשתמש בשם ו\או דומיין שעשוי להיות גס, וולגרי או פוגעני.


האחריות בדבר חובתך לשמור בהקפדה יתרה על סודיות של שם המשתמש והסיסמה שלך.
הנך מתחייב/ת לכבד את האיסור המוחלט להשתמש בחשבון משתמש של אדם אחר ו/או של ישות משפטית אחרת מבלי שברשותך הרשאתו המפורשת בכתב של החברה.


הנך מתחייב/ת להודיע להחברה בכתב בסמוך ככל הניתן למועד בו הגיע לידיעתך כי התקיים אירוע בו נעשה שימוש בלתי מורשה ו/או יש חשש כי יתקיים אירוע כאמור בחשבון המשתמש שלך ו/או של צדדים שלישים ולהעביר למנהל החברה yair@kay.co.il הודעה בכתב בדבר כל פעילות העשויה לפגוע בפרטיותם וביטחונם של משתמשים אחרים באתר / פלטפורמה.


יודגש כי החברה שומרת על זכותה כי בכל עת בעתיד, הנ"ל תהיה רשאית לשנות הן את סל המוצרים ו\או השירותים המוצעים על ידה והן את גובה התמורה המבוקשת על ידה בגין השירותים ו/או המוצרים כאמור והן את עמלות כרטיסי האשראי הנדרשות על ידה ו\או על ידי כל גורם מטעמה.


יובהר כי יכול וחלק מאמצעי התשלום אשר ניתנו על ידי משתמש במסגרת האתר לא יאפשרו להחברה לבצע גבייה בפועל של סכומי התמורה, בין היתר אך מבלי למעט בשל טעמים הקשורים להיעדר מסגרת בכרטיס אשראי אשר ניתן על ידי המשתמש ו/או העדר תוקף באמצעי החיוב ומכל טעם דומה אחר ובנסיבות דנן החברה תפנה למשתמש ותהא זכאית לדרוש את תמורה באמצעי תשלום חלופיים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולתנאי תקנון זה ולא יהיו למשתמש כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בכל עניין הקשור ו/או הנגזר מגבייה כאמור.

התמורה
התמורה וכל עניין הקשור ו\או הנגזר ממנה בגין רכישת רישיון השימוש בתכני החברה ו\או בקורסי הידע, תקבע על ידי החברה ותהא כפופה למדיניות התשלומים ו\או מדיניות הביטול הנהוגה בהחברה.
יובהר כי החברה שומרת על זכותה לעדכן את גובה התמורה ו\או את מדיניות התשלומים ו\או את מדיניות הביטול הנהוגה אצלה מעת לעת.
החברה לא מציעה לקהל רוכשי השירותים ו\או המוצרים זכות ביטול והשבה של התמורה אשר שולמה על ידם.
התמורה שנקבעה בגין השירות ו\או המוצר תשולם באמצעות סליקת כרטיס אשראי המתבצעת דרך הפלטפורמה של https://www.tranzila.com אשר אחראים על הפקת חשבוניות מותאמות והתשלום יבוצע בכפוף לתנאי השימוש של tranzila.com

יובהר כי רק לאחר קבלת האישור ממנהל החברה והסדרת תנאי התשלום יימסרו לקוח פרטי הגישה לכניסה לתכנים שנרכשו.

 

מדיניות הביטול – תנאי מסגרת
בגין רכישת המוצרים ו\או השירותים המוצעים במתחם הפעילות, במידה ולא צויינה מדיניות ביטולים ספציפית בדף המידע של המוצר או השרות ו/וא בהסכם אישי בכתב תחול מדיניות החזרה כדלקמן:
ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע– 2010 הלקוח רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום הרכישה אך ורק אם המוצר שקיבל הגיע פגום או שלא נעשה בו שימוש.
ע"פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע– 2010 סעיף 6 (הגבלת זכות הביטול) זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי

(7) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;
(8) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

בהתאם לתקנות הגנת הצרכן, תוך 14 ימים מתאריך משלוח פרטי הגישה ללקוח, יהיה הנ"ל רשאי להודיע להחברה בכתב על רצונו לביטול ההשתתפות מכל סיבה שתהא ויהא זכאי להחזר כספי מלא וזאת כאמור רק בתנאי שלא עשה כל שימוש / צפייה בתכני התכנית.


הודעת ביטול כאמור תימסר למערכת בכתובת
yair@kay.co.il ורק לאחר קבלת אישור ביטול מאת מנהל החברה יכנס לתוקף הביטול האמור והלקוח יהיה זכאי להחזר של התמורה ששולמה על ידו. ההחזר יבוצע באופן שיפורט על ידי מנהל החברה באישור הודעת הביטול, כמפורטת לעיל.
מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, בגין השתתפות בכנסים, הרצאות, סדנאות או אירועים פיסיים אחרים שמוצעים לקהילה ו\או לקהל הלקוחות של החברה לקוח יהיה זכאי לביטול השתתפותו והשבה של התמורה ששולמה על ידו בכפוף לאישור שיינתן על ידי מערכת החברה ורק באם בקשת הביטול תימסר בכתב למנהל החברה בכתובת
yair@kay.co.il לא יאוחר מ-14 ימים בטרם המועד שפורסם לקיום הפעילות הייעודית .


יובהר כי באם בקשת הביטול נתקבלה אצל מנהל החברה בפרק זמן הנמוך מ- 14 ימים, בטרם מועד הפעילות הייעודית (נשוא הביטול) אזי המשתתף יחויב בדמי ביטול בסך של 50% מעלות הכרטיס. ובמידה ובקשת הביטול נתקבלה בפרק זמן נמוך מ- 7 ימים בטרם מועד הפעילות הייעודית אזי המשתתף לא יהיה זכאי לכל החזר כספי.

במקרה בו בוטל כנס על ידי החברה יהיה הלקוח זכאי להחזר התמורה ששולמה על ידו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, בגין שירותים של ליווי אישי, מפגשים אישיים, או שרות הניתן באופן אישי (לרבות שרותי ייעוץ, ייעוץ עסקי, כתיבת תכנים, או מתן שירות אחר) – לא ניתן יהיה לבטל את העסקה במידה והשרות סופק כבר בין אם במלואו או בחלקו.
למען הסר ספק , החברה שומרת על זכותה לעדכן בכל עת את תנאי מדיניות הביטול ו\או את תחולתם והן שומרת על זכותה בהתאם לשיקול דעתה לסטות מתנאי המסגרת המפורטים לעיל בעניין זה.

 

מדיניות פעילות- שותפי שיווק ומכירות
החברה עשויה להציע, מעת לעת, לקהל לקוחותיה פעילות של שותפי שיווק ומכירות.
הפעילות מבוססת על עקרון השפע לפיו לקוח ו\או כל צד שלישי כפי שיוגדר על ידי החברה יהיה זכאי לתמורה , בגובהה שיקבע מראש, בגין הפניה ורישום בפועל של צד שלישי למגוון המוצרים ו\או השירותים המוצעים מבית החברה.
יובהר כי בין שותפי השיווק והמכירות עשויים להימנות, הן בוגרי מוצרים ושירותים של החברה ואף צדדים שלישים שאושרו על ידי החברה כזכאים לתמורה בגין פעולות הקידום והשיווק שבוצעו על ידם שגרמו למימוש של עסקת מכירה לאילו מהמוצרים ו\או השירותים של החברה וכל זאת בכפוף לתנאי מדיניות של שותפי השיווק והמכירות כפי שיוגדרו על ידי החברה.
למען הסר ספק יובהר כי גובה התמורה לה יהיה זכאי מי שהוגדר ואושר כשותף שיווק ומכירות לרבות כל תנאי הקשור לזכאותו ו\או להעדר זכאותו יהיה כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ולזכותה של הנ"ל לעדכן ו\או לשנות תנאים אלו מעת לעת.


כנסים וסדנאות תנאי מסגרת
להלן הצהרות והתחייבויות אשר יחולו על קהל המשתתפים בכנסים שיערכו מעת לעת , מבית החברה, אם בתמורה ו\או ללא.
משתתף בכל סדנא ו\או התכנסות מכל סוג המוצעת מבית החברה מאשר ומתחייב כדלקמן:
אני מאשר\ת את הסכמתי להשתתף בתכנית ו\או בהתכנסות שתערך מבית החברה בהתאם להנחיות ונהלים שנמסרו לי על ידי החברה ו\או על ידי כל גורם מטעמה (להלן: "הכנס\ים ; התכנית בהתאמה ") .
הנני מאשר\ת כי הובא לידיעתי כי במסגרת התכנית ו\או הכנס\ים עשויים להיערך צילומים (לרבות צילומי סטילס ו\או וודאו) על ידי החברה ו\או על ידי כל גורם מטעמה והנני מאשר את השתתפותי בצילומים כאמור ובחתימתי מאשר להחברה ו\או לכל גורם מטעמם לעשות שימוש בצילומים כאמור ו\או בכל חלק מתוצרי הצילומים האמורים בכל מוצר של החברה ו\או פלטפורמה ו\או אופן שיהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה באם תחליט לעשות בהם שימוש (להלן: "הצילומים");, וכן כי אין ולא תהיינה לי כל תביעות, טענות, דרישות ו/או זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים ו/או מבצעים כלשהן (ככל שתחולנה), בקשר לצילומים ו/או לכל שימוש סביר ומקובל בהם לרבות ומבלי להגביל במסגרת כל פעולות קידום ו\או יח"צ לכל התכניות ו\או הפעילויות ו\או הכנסים מבית החברה.
הנני מתחייב בזאת להשתתף בכנס ו\או בתכנית בהתאם לאמור להלן ולאמור בתקנון הפעילות כפי שיפורסם באתר הבית של החברה ויעודכן מעת לעת.


הנני מאשר להחברה ו\או לכל גורם הפועל מטעמה, לערוך את הצילומים ולעשות שימוש בצילומים ו/או בחלקים מהם במסגרת כל פעילות ו\או תכנית ו\או מוצר המשווק באמצעות החברה , הכול לפי שיקול דעתם המקצועית הבלעדית, ובסבירות כי יכול שכלל לא יעשה כל שימוש בצילומים.
הנני מייפה בזאת באופן בלתי חוזר את כוחו של יאיר כחל ו\או החברה ו\או כל גורם מורשה הפועל מטעמם להשתמש בשמי, צילומיי, תמונתי, והביוגרפיה שלי לצרכיי פרסום ו/או יחסי ציבור של התוכנית ו\או הכנס בו אשתתף לפי שיקול דעתם הבלעדי ובלבד שכל שימוש כאמור יעשה בצורה מכובדת ונאותה ולא יהיה בה בכדי לפגוע במעמדי דמותי ושמי הטוב .


הנני מאשר כי מלוא זכויות הקניין הרוחני, ובכלל זה, זכויות השידור ו/או ההפצה של הצילומים יהיו בבעלותם הבלעדית של החברה ו/או של יאיר כחל אשר יהיו רשאים להביא לשידורם ו/או הפצתם במלואן ו/או בחלקן, בין אם בעצמה ו/או באמצעות אחרים, בכל מדיה (לרבות ומבלי למעט, כבלים, לווין, וידאו, אינטרנט, תקשורת סלולרית) במספר בלתי מוגבל של שידורים. הריני מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לי נגד החברה ו\או נגד יאיר כחל כל דרישות ו/או זכויות לקבלת תמלוגים מאיזה סוג שהוא.

אתרים של צדדים שלישיים
במסגרת פעילות החברה ו/או השירותים המוצעים במסגרתה, ייתכן ויוצגו קישורים לאתרים אחרים שברשת ו/או לזירות מקוונות אחרות והן תתכן הפניית קישורים לאתר ו/או לשירותים המוצגים בו באמצעות אתרים ו/או זירות מקוונות אחרות. יובהר כי ייתכן והאתרים המפנים ו/או המופנים האמורים לעיל אינם בשליטה ו/או בבעלותה של החברה ומשכך אין להחברה ו/או מי מטעמה ולא תהיה לה כל אחריות בדבר תקינותם ו/או חוקיותם ו/או אבטחתם של ההפניות ו/או האתרים הנ"ל ולא תהיה לכל משתמש ו/או גולש באתר כל טענה ו/או דרישה גד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכל עניין הקשור ו/או הנגזר מההפניות הנ"ל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, להחברה אין ולא תהיה כל אחריות לתקינותם של הקישורים המפנים ו/או המופנים ואין לה ולא תהיה לה כל אחריות למידע ו/או לכל תוכן מכל סוג המוצג בהם, לשירותים המוצעים במסגרתם ו/או אבטחתם ו/או למדיניות הפרטיות ו/או או לנהלים הקשורים להקפדה על זכויות הנהוגים באתרים אלה. כמו כן מובהר כי הפנייה לקישורים לאתרים חיצוניים אין בה משום המלצה והחברה ובעליה אינם אחראיים לטיב שירותי העסקים שקישור לאתריהם הוצגו בתוכן דלהלן.


תוכן ורישיונות שימוש בתוכן
בהסכם זה הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי ידוע לך כי האתרים, הפלטפורמות ו/או השירותים המוצעים בהחברה מכילים תוכן ו/או מידע אשר הנו קניינה הרוחני של החברה ו/או מי מטעמה ומלוא הזכויות בו הינן קניינם של החברה ו/או מי מטעמה ושלהם בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם כי הקניין הרוחני הנדון בסעיף זה חל על כל תוכן ו/או המידע לרבות אך מבלי למעט תוכן המוגן בידי זכויות יוצרים ו/או זכויות סימני מסחר ו/או סמני שירות ו/או פטנט ו/או זכויות של סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים ו/או Know-how ו/או כל זכות קניינית אחרת המגנות על קניינה הרוחני של החברה ו/או מי מטעמה לרבות אך מבלי להגביל, זכויותיה המוסריות, זכויותיה לפרסום ו/או לפרטיות וזאת בנוסף לכל זכות אחרת על פי כל דין ו/או בכל טריטוריה באשר תהא קיימת ו/או תתקיים בעתיד.
הנך מתחייב/ת להקפיד הקפדה יתירה על הגנת קניינה הרוחני הנ"ל של החברה ולהימנע מכל פעולה שעשויה להפר את זכויות הבעלות של החברה בקניינה הרוחני כמוזכר לעיל.
על אף בעלותה של החברה ו/או מי מטעמה בזכויות הקניין הרוחני מכל סוג בתכנים ו/או במידע המוצגים באתרים והפלטפורמות בהן היא פועלת ו/או הנכללים במסגרת השירותים המוצעים בה כמפורט לעיל, החברה נותנת רישיון לשימוש אישי, אשר אינו נותן למשתמש ואין לפרשו כנותן למשתמש רישיון לשימוש בלעדי (exclusive) בתוכן ו/או במידע הנ"ל.


רישיון השימוש הנ"ל הניתן הנו אישי ואינו ניתן להעברה לכל צד שלישי ורישיון זה אינו מתיר כל אופן של שימוש מסחרי בתוכן ו/או במידע של החברה ו/או מי מטעמה על ידי המשתמש ו/או הגולש ו/או מי מטעמם ואסורה על פיו כל שימוש שמהווה ו/ו העשוי להוות הפרה של הוראותיו של הסכם זה ו/או של דיני קניין רוחני ביחס לקניינה של החברה המצוי כאמור באתר ו/או בשירותים המוצעים במסגרתו ו/או אשר יוצעו על ידי החברה בכל עת בעתיד.


למען הסר ספק מובהר כי במסגרת הרישיון הנ"ל הנך מורשה באופן אישי בלבד לעשות בו שימוש למטרות הקשורות לשימושך באתר ו/או בשירותים המוצעים בלבד ולשם כך בלבד ולפיכך אינך מורשה לערוך את התוכן ו/או לשנותו ו/או לעבדו ו/או להפיצו והכל בכפוף לכיבוד האיסור המוחלט למכור ו/או להשכיר ו/או לעשות כל פעולה מסחרית בתוכן ו/או במידע הנ"ל ללא קבלת הרשאתה המפורשת מראש ובכתב של החברה ו/או של מי מטעמה במעמדם כבעליו החוקיים של התוכן ו/או המידע הנ"ל.
הנך מאשר/ת את התחייבותך כי לא תפר בכל אופן שיהיה את זכויותיה של החברה ו/או כל צד שלישי אשר הנו בעליו החוקיים זכויות הקניין בתוכן ו/או במידע המצוי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו ולא תעשה כל פעולה האסורה על ידי דיני הקניין למעט אם ברשותך כאמור לעיל הרשאה מפורשת לעשיית פעולה אסור מאת בעליו החוקיים של בעל הקניין.


יודגש כי מעצם טבעו סעיף זה יעמוד על קנו ויישאר בתוקף אף אם תבוטלנה הוראות אחרות הגלומות בהסכם זה ו/או הנ"ל יבוא על סיומו ו/או יבוטל חשבון המשתמש שלך ו/או תחסם גישתך אליו לכל פרק זמן בידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או תופסק פעילותך באתר מכל סיבה שתהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.


קניינם הרוחני של צדדים שלישים
מובהר כי החברה מכבדת ומקפידה הקפדה יתירה על כללי זכויות יוצרים ודיני קניין רוחני באשר יהיה סוגם בדבר כל תוכן ו/או המידע המצוי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו לרבות כל זכות קניינית דומה הקשורה ו/או הנגזרת מדיני קניין רוחני ומשכך חלה עליך כגולש ו/או משתמש החובה לכבד חוקים וכללים אלו ולהימנע בתכלית האיסור להפר בכל אופן את זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישים.
החברה שומרת על זכותה להסיר בכל עת תוכן שקיים בגינו חשש כי הנו מפר כל זכות קניינית של צדדים שלישים הנקשר לאתר ו/או לשירותים המוצעים במסגרתו וקיומה של הפרת זכויות כאמור תהווה עילה להפרה של הסכם זה על ידי המשתמש הקשור להפרה כאמור.
בנסיבות בהם קיים בידי החברה חשש להפרה כאמור הנ"ל שומרת על זכותה להפסיק לאלתר את פעילותך באתר ו/או להסיר בכל עת את חשבון המשתמש שלך ו/או למנוע את גישתך לאתר ו/או לחשבון המשתמש שלך לתקופה קצובה או לא קצובה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה . הנך מוותר/ת וויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה נגד החברה הקשורה ו/או הנגזרת לפעולת הסרה כאמור ו/או להפסקת פעילותך באתר לרבות ביטול ו/או מניעת גישה כאומר לעיל לחשבון המשתמש שלך בגין חשש לקיומה של הפרת זכויות קניין רוחני.
בנסיבות בהן לטעמך הופסקה בשגגה על ידי החברה פעילותך באתר ו\או בקבוצת הפייסבוק ו/או הוסר חשבון המשתמש שלך בשל עניין הקשור להפרת זכויות קניין רוחני על ידך הנך רשאי להפנות הודעה למנהל של החברה בכתובת דוא"ל yair@kay.co.il ולנמק את טעמך לביטול החלטתה של החברה והנ"ל תערוך בדיקה לבחינת טענותיך.


זכויות קניין רוחני של קהילת החברה
במסגרת קבוצת הוואטסאפ ו\[ו\או במסגרת כל פלטפורמה במסגרתה תפעיל החברה פעילות לטובת קהילתה, ניתן יהיה לחבר בקהילה להעלות ו/או להוסיף ו/או לפרסם ו/או להציג כל תוכן מכל סוג, לרבות אך מבלי למעט, קבצי וידאו, קבצי קוליים, קבצי מלל המשלבים את סוגי הקבצים הנ"ל, תגובות בכתב, תמונות, עיצובים גרפיים, סימנים, אייקונים, איורים, דמויות, קישורים לכל תוכן /או מידע מכל סוג, תוכן המשלב תצוגה של יצירות בהתאם לסוגי היצירות המפורטות בחוק זכויות יוצרים, התשס"ח -2007 ו/או בכל חוק אחר החל בכל טריטוריה המתייחס לסוגי יצירות המוגנות בזכויות יוצרים (להלן: "תוכן חבר קהילה").
העלאת תוכן חבר קהילה על ידך מעידה על מתן הסכמתך הבלתי חוזרת להצהרות ולכללים המפורטים להלן:
על אף שהחברה שומרת על זכותה לא לפרסם תוכן של חבר קהילה, והנה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בדבר פרסומו בפועל של תוכן כאמור, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי הנך האחראי הבלעדי לכל טענה ו/או דרישה שתועלה נגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לתוכן שהועלה על ידך כחבר קהילה כאמור (ככל שאכן הועלה על ידך).


הנך מוותר/ת וויתור מלא וסופי על כל טענה בדבר זכותה של החברה להסיר ו/או שלא לפרסם כלל תוכן של חבר קהילה , אם בנוסחו המלאas is ו/או בכל חלק ממנו באם לשיקול שעתה הנו פוגעני ו\או כוזב ו\או בכל כל טעם נפגם שעשוי לפגוע בהחברה ו\או בקהילתה ו\או בתדמיתם של הנ"ל.
הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי הנך הבעלים ו/או בעל הזכויות המורשה להעלות את התוכן שהועלה על ידך וכי ברשותך מלוא הזכויות ו/או האישורים וההרשאות הנדרשים על פי דין להעניק בזאת להחברה ו/או למי מטעמה ללא כל תמורה מכל סוג רישיון בלתי מוגבל בזמן ו//או בטריטוריה, לפרסום של תוכן כאמור בכל פלטפורמת אירוח בה תפעל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה .
הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי באם יתגלה כי אינך בעל הזכויות ו/או הבעלים של תוכן אשר הועלה על ידך לפלטפורמה הפועלת על ידי ו\או באמצעות החברה לאתר ו/או כי הרישיון אשר הוענק בזאת להחברה ו/או למשתמשים אחרים ביחס לשימוש בתוכן שלך ניתן על ידך תוך הטעיה ו/או תוך הצהרה כוזבת מכל סוג וסיבה שתהא, החברה תהא זכאית בכפוף להמצאת דרישתה הראשונה בעניין לקבל לידיה את מלוא הפיצוי ו/או השיפוי כפי שיידרש על ידה אם בעצמה ו/או מי מטעמה לרבות באמצעות סוכניהם ו/או שליחיהם ו/או להיפרע בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לה (ככל שייגרם) בעניין ההפרה הנ"ל.


סיום פעילות
החברה שומרת על זכות לסיים ו/או לבטל בכל עת את גישתך לאתר ו/או פלטפורמה ו/או שירות ו/או לכל חלק ממנו לרבות אך מבלי למעט גישתך לחשבון המשתמש שלך וזאת בכל עת ומכל טעם אם לתקופה קצובה או לאו והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי חובתה לנמק את החלטתה בעניין לרבות מבלי חובתה להודיעך בכל דרך שתהא בטרם ביצוע פעולת סיום ו/או ביטול כאמור.
אם ברצונך לסיים את פעילותך באתר ו/או לבטל את חשבון המשתמש שלך עליך לעשות זאת בהתאם להנחיותיה ולהרשאותיה של החברה בכפוף לבקשה שתומצא לצוות אשר מונה לעניין בידי החברה.
פעולת ביטול ו/או סיום של גישתך לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו לרבות ביטול ו/או סיום ו/או מניעת גישה לחשבונך האישי אם בוצע על ידך בהרשאת החברה ו/או בשל החלטתה של החברה בכל מקרה אינה מקימה לך כל זכות אוטומטית להשבת כספים מהחברה ו/או החזר של כל סכום אשר שולם על ידך להחברה ו/או למי מטעמה .


מוסכם כי להחברה ו/או ל-יאיר כחל הזכות להפסיק את הפעילות ואת מתן השירותים והגישה לתכנים השונים דיגיטליים או לא דיגיטליים (לרבות קורסים אינטרנטיים, הקלטות וקבצים) לצמיתות או לפרק זמן, בכל עת והנך מצהיר כי לא תהיה מצדך כל טענה כלפי החברה ו/או יאיר כחל במקרה כזה גם אם במעמד רכישת המוצר הוא ניתן ללא הגבלת זמן שימוש.


המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ
למען הסר ספק יובהר כי אין לראות בכל מידע ו\או תוכן מכל סוג המועבר באמצעות מתחם פעילות זה ו\או באמצעות הכנסים ו\או הסדנאות ו\או במסגרת קבוצת הפייסבוק ו\או באמצעות המוצרים הדיגיטליים, הקורסים, הייעוצים האישיים או כל מענה המועבר באמצעות כל גורם מורשה הפועל מטעם החברה בכל פלטפורמה, באמצעותה תפעל החברה, בכל עת בעתיד לרבות ומבלי הגביל באמצעות מענה במיילים, כתחליף לייעוץ ו\או ייעוץ אישי ,המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישים של מקבל המידע ומשכך אין להסתמך עליו כייעוץ הניתן על ידי מומחה בתחום ייעודי.
המידע ו\או התוכן המועברים על ידי כל גורם המורשה לפעול מבית החברה בכל פלטפורמה שתהא (לרבות ומבלי להגביל במסגרת התכנסויות פיזיות ) אינו בא במקום ייעוץ ואין לפעול על פיו, לשם ביצוע התקשרויות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי מתאים ע"י מומחים ייעודיים.
השימוש במידע, בנתונים ובפרטים המובאים על ידי החברה ו\או על ידי מי מנציגיה ו\או שילוחיה הינו על אחריותו הבלעדית של מקבל והנ"ל מוותר על כל טענה ו\או דרישה נגד החברה ו\או נגד כל גורם המורשה לפעול מטעמה בגין כל עניין הקשור להסתמכותו של הטוען ו\או הדורש על המידע כמידע אשר על בסיסו מומשו התקשרויות ו\או בוצעו עסקאות וכל אלו יהיו על אחריותו של מקבל המידע בלבד.


אחריות
החברה ו/או מי מטעמה לרבות אך מבלי למעט, מנהליה, שלוחיה, סוכניה, חליפיה, דירקטורים שלה כיו"ב לרבות צדדים אשר נשכרו על ידה לצורכי קידום של פעילותה באתר ו/או בשירותים המוצעים בה, לא יישאו בכל אחריות בגין כל נזק אשר יכול וייגרם למשתמש ו/או לגלוש ו/או לכל צד שלישי בכל דרך כתוצאה מן השימוש באתר ו/או השירותים המוצעים בו ו/או פעילות החברה בכל מובן שיהיה לרבות אך מבלי למעט בגין טענות בדבר הסתמכות על תכני האתר כתכנים אשר גרמו לכל הטעיה ו\או נזק.
מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה איננה ערבה בכל אופן שיהיה ו/או מתחייבת לאמינותו ו/או תקינותו ו/או כל טיב אחר של תוכן אשר הועלה על ידי משתמש או לכל חומר שיפורסם בכל כתובת במסגרתה הנ"ל פועלת לרבות ומבלי להגביל בעמוד הפייסבוק בידי כל צד שלישי.


מובהר כי ידוע למשתמש ו/או לגולש באתר או פלטפורמה בה מתקיימת פעילות של החברה כי על אף מאמציה של החברה ו/או מי מטעמה לספק חווית משתמש בטיב איכות משובח החף מכל בעיות תפעול מכל סוג בכל הקשור לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו, החברה איננה מתחייבת כי לא יהיו באתר או פלטפורמה בה מתקיימת פעילות אם בשלמותם ו/או כל חלק מהם תקלות מכל סוג לרבות אך מבלי להגביל תקלות טכניות מכל סוג, תקלות הנגזרות מבעיות אבטחה של חדירות של ווירוסים, אי זמינות של האתר, הורדתו הזמנית לצורכי שדרוג, ביצוע עבודות תחזוקה ו/או תיקון של תקלות, ירידת האתר בשל עומסי יתר בשרתים הרלוונטיים וכל הנ"ל עשויים לקרות במהלך הפעילות התקינה של אתר מטעמה ולא תופנה נגד החברה כל טענה ו/או דרישה בעניין תקלות כאמור.


תביעות

מוסכם, כי בכל מקרה של דרישה ו/או תביעה ו/או טענה, כנגד החברה או מי מטעמו, תוגבל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה זו, וכן גבול אחריותו של החברה לסך של 750 ש"ח או או 50% משווי התמורה שסופקה למשתמש , לפי הנמוך מבין השניים.


הגנת ה\פרטיות
החברה מתחייבת שלא להעביר פרטי אשראי שנמסרו אליה לצד ג'.

הסכמתך לקבלת דיוור אלקטרוני ומסרונים
הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי שימושך בשירותי החברה מעידה על הסכמתך לקבל מהחברה ו/או מי מטעמה כל סוג של מידע לרבות אך מבלי למעט בדיוור אלקטרוני מסוג התכתבויות, הודעות ו\או באמצעות מסרונים בדבר השירותים ו/או בדבר פעילותך ופעילויות נוספות במסגרת החברה והנך נותן את הסכמתך לקבלת כל דיוור אלקטרוני ו/או הודעות באופן המוזכר בסעיף זה.

בעצם גלישתך באתר ו/או הרשמה לתכנים בחינם או בתשלום הינך מאשר את תקנון ההרשמה לרשימת התפוצה של החברה.
למען הסר ספק יובהר כי באם ברצונך לבטל את הסכמתך לקבלת ההודעות והמידע בין היתר באמצעות דיוור אלקטרוני לעיל הנך נדרש להתנתק בכל אופן משימוש על ידך ו/או באמצעות מי מטעמך באתר ו/או בשירותים המוצעים מטעם החברה.


יודגש כי העברת הודעה למשתמש בידי החברה ו/או מי מטעמה כאמור בסעיף זה תחשב שנתקבלה על ידי הנמען תוך 24 שעות ממועד המשלוח והנך מוותר/ת על כל טענה בדבר אי המצאתה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנגזר לעניין זה.


שונות
המחאת זכויות החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון פעילות זה, כולן או חלקן, לכל צד ג' שהוא בארץ ו/או בעולם ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של הסכם זה.
למשתמש ו/או לכל צד החלים עליו תנאי תקנון זה שאיננו החברה ו/או מי מטעמה אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של החברה במפורש ובכתב.
בנוסף, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי ברורים לך אופן השירותים ו\או המוצרים המוצעים באתרי החברה ו/או בכל דומיין אחר הקשור באתרי החברה אם בשלמותם ו/או בכל חלק ממנו ותנאי תקנון זה מאושרים על ידך מרצונך החופשי.


החברה רשאית לערוך בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי שינויים בתקנון פעילות זה ו/או במסמך המפרט את מדיניות החברה בדבר הגנה על הפרטיות לרבות בכל חלק ממנו ו/או באופיים ו/או בגרסתם של השירותים המוצעים בו וזאת מבלי כל חובה מצד החברה להודיע מראש ו/או בדיעבד בכל אופן בדבר ביצוע שינויים כאמור. יובהר כי "שינויים" בסעיף זה כוללים שינויים מכל סוג לרבות ומבלי להגביל מחיקה, הוספה, השמטה, עיבוד וכיו"ב.
על כל תנאיו של תקנון זה , היחסים בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה יחולו באופן בלעדי חוקיה של מדינת ישראל.


הצדדים קובעים את בית המשפט בחיפה כבית המשפט המוסמך לדון בינם לבין עצמם בכל עניין הנובע מחוזה זה.


מובהר בזאת כי בנסיבות בהן לאחר מועד אישורך על תקנון זה , יתגלה כי כל הוראה מהוראותיו מנוגדת בחלקה או במלואה לדין הקיים החל בהתאמה על עניין זה, מוסכם כי הדבר לא ישפיע על תוקפם של שאר ההוראות בתקנון. בנסיבות כאמור, החברה תפרסם נוסח הוראה אשר תחליף את אותו החלק המנוגד לחוק החל. הוראה זו תשקף, במידת האפשר, את מטרות אותו החלק המנוגד לחוק החל.


תקנון זה מכיל, מגלם ממזג ומבטא את כל התנאים הקשורים לשימושך באתרי ו/או שירותי ו/או מוצרי החברה . כל הבטחות ערובות, הסכמים בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נשוא הסכם זה שניתנו או נעשו על ידי החברה ו/או מי מטעמה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בתקנון זה אין בהם בכדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בו או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם.


בכל שאלה הנוגעת לתנאי תקנון זה ניתן לפנות בכתובת yair@kay.co.il
גרסה מיום 23/03/20

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.